Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۵ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

زمین شهرکی

زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
فروش زمین شهرکی در شمال . خرید زمین در نوشهر . خرید زمین با مجوز ساخت در نوشهر . خرید و فروش قطعه زمین شهرکی سمت جنگل های منطقه ونوش نوشهر مازندران در شمال کشور با مجوز ساخت و سند تکبرگ
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 272 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1973
زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
خرید زمین جنگلی قواره ای در نوشهر . خرید زمین شهرکی فروشی شمال . فروش زمین شهرکی در منطقه جنگلی در نوشهر در شمال کشور مازندران با سند و جواز ساخت و آب و برق و گاز که داخل بافت بوده با ویو جنگل و دریا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 400,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1972
زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
زمین جنگلی قواره ای در نوشهر . خرید زمین شهرکی فروشی شمال . فروش زمین شهرکی در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور مازندران با سند و جواز ساخت و آب و برق و گاز که داخل بافت بوده با ویو جنگل دریا
زمین زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1943
زمین شهرکی جنگلی در رویان
فروش زمین در شمال . فروش زمین جنگلی داخل شهرک در رویان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و داخل بافت مسکونی جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد1887
زمین زمین جنگلی داخل بافت در نوشهر
فروش زمین در شمال . فروش زمین جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و داخل بافت مسکونی جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1868
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش زمین داخل شهرکی مجوز دار در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 441,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1778
زمین درویش آباد سرخرود در شمال
زمین شهرکی در شمال . قطعه زمین ارزان قیمت فروشی داخل شهرک سمت دشت و شالیزار در شمال روبروی درویش آباد در سرخرود داخل بافت مسکونی بوده ودارای سند تکبرگ و جواز ساخت میباشد و مناسب خرید زمین ارزان میباشد
زمین 300 زیربنا در شمال - زمین شهرکی در شمال ...
قیمت : 165,000,000 میلیون تومان
خرید زمین شمال کد1633
زمین ونوش جنگلی در نوشهر
زمین شهرکی ارزان قیمت در نوشهر. زمین فروشی ارزان و زیر قیمت در شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر در شمال کشور استان مازندران با مجوز ساخت و انشعابات و داخل بافت مسکونی با ویو جنگل مناسب خرید و ساخت ویلا جنگلی
زمین 250 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 137,500,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1622
زمین جنگلی عالم کلا در رویان
فروش زمین متراژ بالا در رویان شمال. زمین شهرکی فروشی در رویان در منطقه جنگلی عالم کلا در بین رویان و سیسنگان در نزدیکی ونوش در شمال کشور استان مازندران با متراژ بالا و سند ششدانگ و جواز ساخت داخل بافت
زمین 1040 زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,008,800,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد1620
زمین ونوش جنگلی در رویان
فروش زمین شهرکی در رویان. زمین ارزان قیمت داخل شهرک جنگلی در رویان بین نوشهر و نور در فاصله بین رویان و سیسنگان در منطقه ویلایی نشین ونوش با مجوز ساخت و داخل بافت مسکونی و ویو جنگل و دریا میباشد
زمین 314 زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 166,000,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد1602
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
قطعه زمین فروشی داخل شهرک جنگلی در نوشهر. زمین متراژ بالا مناسب ساخت و ساز در نوشهر در نزدیکی سیسنگان در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت و سند مالکیت و ویو عالی دریا و جنگل
زمین 860 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 1,462,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1598
زمین ونوش جنگلی در نوشهر
زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور استان مازندارن با قیمت مناسب. قطعه زمین فروشی داخل بافت مسکونی بوده و دارای مجوز ساخت ویلا میباشد
زمین 340 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 391,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1597
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین فروشی در نوشهر . فروش زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر در شمال کشور استان مازندران با متراژ بالا مناسب ساخت و ساز ویلا همراه با سند و جواز ساخت و ساز در داخل بافت مسکونی و خارج از بافت بومی منطقه است
زمین 1000 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 1,250,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1569
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
قطعه زمین قوراه شده داخل شهرکی جنگلی در نوشهر. زمین شهرکی فروشی در نوشهر در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و ارزان و داخل بافت مسکونی با سند و مجوز ساخت ویو جنگل مناسب خرید زمین جهت ساخت ویلا
زمین 300 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 165,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1554
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین شهرکی فروشی در نوشهر. قطعه زمین قواره شده داخل شهرکی نوساز سمت جنگل های نوشهر در منطقه نخ شمال در شمال کشور در استان مازندران داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت و سند دار با ویو همزمان جنگل و دریا
زمین 588 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 323,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1552
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمن شهرکی قواره شده در نوشهر. فروش زمین داخل شهرکی جنگلی در منطقه ویلایی نشین نوشهر در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و ویو جنگل که داخل بافت مسکونی بوده و دارای جواز ساخت ویلا میباشد
زمین 370 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 203,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1547
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین شهرکی فروشی سمت جنگل در نوشهر در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و ارزان که داخل بافت مسکونی در منطقه ای ویلایی نشین با مجوز ساخت و ساز ویلا بوده و دارای ویو عالی به جنگل و انشعابات میباشد
زمین 270 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 121,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1526
زمین شهرکی جنگلی در رویان
قطعه زمین شهرکی فروشی در شمال شکور استان مازندران در منطقه ویلایی نشین و خوش آب هوای بنجیکول در رویان بین دو شهر نور و نوشهر داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت و سند مالکیت و قیمت مناسب و ویو جنگل
زمین 300 زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 255,000,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد1508
زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر
فروش یا معاوضه زمین شهرکی در شمال با ویلا یا ماشین که این زمین در حاشیه جنگلی استان مازندران در جاده آب پری در نزدییک ونوش در نوشهر قرار دارد که دارای سند و جواز ساخت بوده و داخل بافت مسکونی قرار دارد
زمین 800 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 520,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1479
زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر
قطعه زمین فروشی داخل شهرکی ویلایی نشین و خوش ساخت و داخل بافت مسکونی بوده و با سند و جواز ساخت و ویو دریا و جنگل در شمال کشور چسبیده به جنگل های نوشهر در استان مازندران واقع شده و مناسب خرید زمین است
زمین 500 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 575,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1413
زمین داخل شهرک جنگلی در سرخرود
فروش زمین شهرکی سمت جنگل در شمال کشور استان مارندران با قیمت مناسب و ارزان و دارای سند و جواز ساخت ویلا که دارای بافت مسکونی بوده و بین دو شهر سرخرود و محمودآباد قرار گرفته است
زمین 250 زیربنا در سرخرود - زمین شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 188,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1376
زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر
قطعه زمین فروشی داخل بافت مسکونی با قیمت مناسب در شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر در استان مازندران با ویو همزمان جنگل و دریا و با متراژ بالا که سند دار و مجوز ساخت ویلا را نیز دارد که مناسب خرید زمین ارزان
زمین 1050 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 766,500,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1368
زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر
زمین فروشی به صورت قواره ای در شهرکی جنگلی با نگهبانی دایمی در منطقه ونوش در نوشهر با سند و جواز ساخت و داخل بافت با دو نبش با قیمت مناسب که در شمال کشور استان مازندران به فروش میرسد.
زمین 380 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 418,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1351
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
قطعه زمین فروشی داخل شهرک در منطقه جنگلی توسکا تک نوشهر با جواز ساخت و سند دار بوده و داخل بافت مسکونی قرار داردو با دید عالی به جنگل که مناسب جهت خرید زمین قواره ای در شمال کشور استان مازندران میباشد
زمین 612 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 673,200,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1267
زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر
فروش زمین شمال با قیمت مناسب. قطعه زمین فروشی در نوشهر داخل شهرک جنگلی خارج از بافت بومی منطقه با دید به جنگل با مجوز ساخت ویلا و سند دار و داخل بافت مسکونی با قیمت مناسب در شمال کشور استان مازندران
زمین 650 زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 520,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1236
زمین زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر
فروش قطعه زمین شهرکی در منطقه جنگلی آویدر در نوشهر شمال کشور مازندران با قیمت بسیار مناسب و بدون محدویت ساخت ویلا دارای سند و داخل بافت مسکونی با دید عالی به دریا مناسب جهت سرمایه گزاری و ساخت ویلا
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 263,250,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1078
زمین شهرک جنگلی در نوشهر
یک قطعه زمین قواره ایی داخل شهرک در حاشیه جنگل در منطقه خوش آب و هوای آویدر نوشهر شمال کشور مازندران که دارای سند و نگهبانی دایمی در شهرک و واقع در زیر دریاچه آویدر با دید به جنگل و دریا به فروش میرسد
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 201,600,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1060
زمین شهرک جنگلی در نوشهر
فروش یک قطعه زمین شهرکی در حاشیه جنگل به صورت قواره ایی در منطقه خوش آب و هوا در نوشهر شمال کشور مازندران آماده ی صدور جواز ساخت و با نگهبانی دایمی در شهرک با دید به جنگل و کوه مناسب ویلا سازی میباشد
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 231,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1059
زمین شهرک جنگلی در نوشهر
فروش یک قطعه زمین قواره ایی داخل شهرک در حاشیه جنگل در منطقه خوش آب و هوای نخ شمال در نوشهر شمال کشور مازندران که دارای سند مالکیت نگهبانی دایمی در شهرک با دید به جنگل و کوه مناسب ویلا سازی میباشد
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1058
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین فروشی در شهرک در منطقه جنگلی در شمال کشور استان مازندران در نوشهر که قطعه زمین 330متری شهرکی در منطقه ونوش در شهر نوشهر نزدیک دریا مناسب خرید جهت ساخت آپارتمان و ویلاسازی درشمال مازندران میباشد
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 528,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد948

محبوب ترین های زمین شهرکی

آخرین اخبار سایت